GiantGiants for Gaia&Gino / 2007 / Optical glass / Various sizes